ஞாயிறு பிரதிபலிப்பு

தூய ஆவியானவர் நம் உதவியாளர்

  1. தூய ஆவியின் வெளிப்பட்டிற்கு அல்லது அழைப்பிற்கு பல வழிகள் உள்ளன: உதவியாளர், ஆதரவாளர், ஆலோசகர், பரிந்துபேசுபவர், பரிந்துரை செய்பவர், வலுப்படுத்துபவர் மற்றும் பாதுகாவலர்.
  • உதவியாளராக – யோவான் 15 : 26
  • பரிந்துபேசுபவராக – யோவான் 15 : 26
  • ஆதரவாளராக – யோவான் 16 : 7
  1. தூய ஆவிக்கான கிரேக்க வார்த்தையான ‘பாரக்லெடோஸ்’ அதாவது ஒருவர் ஒரு பக்கமாக அழைக்கப்படுகிறார் என்பதாகும்.

  2. தூய ஆவியானவர் இயேசுவைப் பற்றி சாட்சி கொடுப்பதன் மூலம் நமக்கு உதவுகிறார்.

  3. இதை நிறைவேற்ற நாம் நம் வாழ்வில் அவரை அனுமதித்தால், அவர் நம் ஆசிரியராக நமக்குப் பெரிதும் உதவி செய்வார்.

தூய ஆவியானவர் நம்மை வலுப்படுத்துபவர்

தூய ஆவியின் முத‌ன்மை வேலை, நம்மை மனந்திரும்புவதற்கு வழிநடத்துவதாகும், இதன் விளைவாக இயேசு கிறிஸ்துவுடன் தனிப்பட்ட உறவை ஏற்படுத்துகிறது. மீட்கப்பட்டவுடன் அவர் நம்மில் நிரந்தரமாக வாசம் செய்கிறார், நாம் அவருடன் ஐக்கியத்தை அனுபவிக்க உதவுகிறார். ஏனெனில், நாம் இயேசுவை நம்முடைய ஆண்டவராக நம்புகிறோம். தூய ஆவியானவர் நம்மில் செயலற்றுகிறார். நாம் ஆன்மீக ரீதியில் வளர ஆரம்பிக்கிறோம், பெருகிய முறையில் நீதியின் கனிகளைத் தாங்கி, (கலாத்தியர் 5: 22 – 23) கடவுளுடைய இராச்சியத்தின் வேலைகளைச் செய்கிறோம்.

நீங்கள் உங்களை சார்ந்திருக்கிறீர்களா அல்லது தூய ஆவியை சார்ந்திருக்கிறீர்களா?

இப்படிக்கு, தூய மூவோரு இறைவனின் அருட்சகோதரி.செசிக்கா, (எளியவர்களின் சிறு சகோதரிகள்)

Church of The Holy Name of Mary
Parish church

Church of The Holy Name of Mary is where anyone can be transformed by the story of Jesus. Come worship Jesus with us, you may come in as a stranger but you’ll leave as family.

Related